ДЕНІ САУ БАЛА ‐ ЕЛ БОЛАШАҒЫ

Гүлбаршын Қасенқызы Умарова 1983 жылы
Целиноград теміржол медицина училищесін
тəмамдады.
Е ң б е к қ ы з м е т і н
Целиноград қаласында
бастаған жас маман
білікті тəлімгерлерімен
қызметтес бола жүріп,
алғашқы теориялық
білімін тəжірибемен
сəтті сабақтастырды.
2004 жылдан Тайбай
селолық дəрігерлік
амбулаториясында
д ə р і г е р Б и б і г ү л
Қ о ң ы р б а е в а н ы ң
б а с ш ы л ы ғ ы м е н
зертханашы лауазымын
иеленді. 2011 жылдан
б е р і , 2 3 0 б а л а
оқытылып жатқан, жергілікті орта мектепте
медбикенің міндетін қоса атқарып келеді. Керекті
дəрі-дəрмегі аудандық аурухана арқылы
орталықтандырылған тəртіппен бөлінеді.
Орта буын маманның негізгі міндеті өтініш
түскенде алғашқы жəрдем көрсетуге арналған.
Оған қоса оқушылармен саламатты өмір салтына
арналған сақтық сипатында əңгіме жүргізеді. Білім
о ш а ғ ы н ы ң қ ау і п с і з
жұмысын, балалардың
қ ұ н а р л ы
т а м а қ т а н д ы р ы л у
р е ж и м і н қ а д а ғ а л а п
о т ы р а д ы , А с ү й
жұмыскерлерімен бірге
дəм мəзірін бекітеді.
Мектеп əкімшілігі де,
ұ й ы м ш ы л ұ с т а з д а р
ұжымы да, медицина
маманының кез келген
бастамасын ықыласпен
қ ұ п а л а д ы , б і л і к т і
жанның иманжүзділігін,
ұқыптылығын, үлкенге
д е , б а л а ғ а д а
кішіпейілділік ниетін
ризашылықпен бағалап, қадір тұтады.
Гүлбаршынның өзі де екі перзент тəрбиелеген
үлгілі ана. Отағасы Қанат Махметов Ерейментау
қаласындағы «Первая ветровая станция»
серіктестігінде еңбек етеді.